Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

מחשבון גימטריה

מחשבון גימטריה מתקדם לחישובי ערכי אותיות בעברית


מחשבון גימטריה

מבוא

מחשבון גימטריה הוא כלי שמשמש לחישוב ערכים מספריים של מילים וביטויים בשפה העברית. בגימטריה, כל אות בא"ב העברי מיוצגת על ידי מספר. לדוגמה, אות אלף נמצאת במקום הראשון בא"ב ולכן מיוצגת על ידי המספר 1, ואות בית נמצאת במקום השני ומיוצגת על ידי המספר 2, וכך הלאה.

מחשבון גימטריה: כלי מתקדם לחישוב ערכים מספריים בעברית
מחשבון גימטריה: כלי מתקדם לחישוב ערכים מספריים בעברית

נכון לשימוש גימטריה ניתן לקבל ערך מספרי עבור שמות, מילים, ביטויים וכל דבר אחר בשפה העברית. הערכים המספריים ניתן להשתמש בהם כדי לחקור קשרים וקשיים כתובים, למצוא תיאומים, ולגלות התאמות בין מילים שונות. זהו כלי שנמצא בשימוש מקובל במיוחד בקרב חוקרי הקבלה הסברנית ובמסגרת תורת הגימטריה הקבלית.

כיצד לחשב גימטריה?

בכדי לחשב את הגימטריה של מילה או ביטוי, יש להציב את ערך המספר של כל אות במילה ולחבר את הערכים הללו יחד. עבור זה נשתמש בטבלת הגימטריה המוצגת מטה.

אות ערך מספרי
א 1
ב, ו 2
ג, ז, ח 3
ד, ת 4
ה 5
ו, וו 6
ז 7
ח 8
ט 9
י 10
כ, ך 20
ל 30
מ, ם 40
נ, ן 50
ס 60
ע 70
פ, ף 80
צ, ץ 90
ק 100
ר 200
ש 300
ת 400

לדוגמה, נחשב את הגימטריה של המילה "אהבה". המילה כוללת שלוש אותיות - א (ערך 1), ה (ערך 5) וב (ערך 2). על פי טבלת הגימטריה, נציב את הערכים הללו יחד ונקבל סכום של 8. לכן, הגימטריה של המילה "אהבה" היא 8.

דוגמאות נוספות

נביא כמה דוגמאות נוספות כדי להמחיש את השימוש במחשבון הגימטריה:

  • הביטוי "אלוהים" מכיל את האותיות א (ערך 1), ל (ערך 30), ה (ערך 5), י (ערך 10) ום (ערך 40). סכום הערכים הללו הוא 86, לכן הגימטריה של "אלוהים" היא 86.
  • המילה "חכמה" מכילה את האותיות ח (ערך 8), כ (ערך 20), מ (ערך 40) וה (ערך 5). הגימטריה של "חכמה" היא 73.
  • הביטוי "שלום עליכם" מכיל את האותיות ש (ערך 300), ל (ערך 30), ו (ערך 6), ם (ערך 40) ע (ערך 70) ל (ערך 30) כ (ערך 20) ם (ערך 40). סכום הערכים הללו הוא 536, לכן הגימטריה של "שלום עליכם" היא 536.

מה שימושיות הגימטריה?

גימטריה משמשת לתכנון של משמעויות וחשיבויות רבות המתקשרות למספרים ולסדרים. בנוסף, גימטריה מסייעת בחקירת מילים ובריאותן, ומסייעת בחקירת התאמות בין מילים שונות. הגימטריה יכולה לשמש כדי למצוא תיאומים מעניינים או קשרים מעניינים בין מילים או ביטויים שונים.

מקרים מעניינים בגימטריה

להלן כמה מקרים מעניינים בשימוש בגימטריה:

  • השם "אברהם" מכיל את האותיות א (ערך 1), ב (ערך 2), ר (ערך 200), ה (ערך 5) ום (ערך 40). סכום הערכים הללו הוא 248, שהוא גם ערך המילה "רחמים" בעברית. מכאן אנו לומדים שאברהם שהיה אב המון עמים, נושא בתוכו רחמים וחמלה רבה.
  • השם "משה" מכיל את האותיות מ (ערך 40), ש (ערך 300) וה (ערך 5). סכום הערכים הללו הוא 345, שהוא גם ערך המילה "תורה" בעברית. מכאן אנו לומדים שמשה היה המוביל והמקבל את תורת ה' והוא הביאה לעם ישראל.
  • השם "ישראל" מכיל את האותיות י (ערך 10), ש (ערך 300), ר (ערך 200), א (ערך 1) ול (ערך 30). סכום הערכים הללו הוא 541. ערך זה הוא גם ערך המילה "ארץ" בעברית. ניתן לראות בכך שלמעט האות הנשארת, הגימטריה של "ישראל" שווה לגימטריה של "ארץ", מכיוון שהם הם יחד מהווים ישות אחת.

בחישוב ערכים מספריים למילים - מחשבון גימטריה
בחישוב ערכים מספריים למילים - מחשבון גימטריה

מסקנה

מחשבון הגימטריה הוא כלי יעיל שמשמש לחישוב ערכים מספריים של מילים וביטויים בשפה העברית. השימוש בגימטריה מאפשר לנו לחקור קשרים וקשיים כתובים, למצוא תיאומים, ולגלות התאמות בין מילים שונות. בנוסף, הגימטריה יכולה לסייע בתכנון משמעויות וחשיבויות, ולחקור התאמות בין מילים שונות. כלי זה מתקבל במיוחד על ידי חוקרי הקבלה הסברנית ובמסגרת תורת הגימטריה הקבלית.

מחשבון גימטריה הוא שיטה אשר מתייחסת לתרגום מילים וביטויים לערכים מספריים באמצעות קירוב מספרי של ספרות האלפבית העברי.
במחשבון גימטריה, כל אות באלפבית העברי מתייחסת למספר מסוים. על ידי סכימת הערכים המספריים של האותיות במילה או הביטוי, ניתן לחשב את הערך הגימטרי שלהם.
מחשבון גימטריה משמש לעיתים כדי למצוא קשרים סמליים ומסתוריים בין מילים או ביטויים שונים. השימוש במחשבון גימטריה מאפשר לשפר את הבנת הטקסטים הקשורים לספרות העברית ולמצוא מתיווכים מעניינים בין מילים.

תוכן עניינים

מאמרים נוספים